DIRECT CONTACT? 075 670 3212

BRANDMELDINSTALLATIE BEHEERSTAKEN (BBMI)

Steeds meer gebouwen zijn voorzien van een brandmeldinstallatie (BMI). Het Bouwbesluit kan een BMI verplicht stellen. De gebruiksfunctie van het gebouw, de oppervlakte en de hoogte van de bovenste gebruiksvloer zijn de voornaamste criteria om te bepalen of een BMI verplicht is. Het Bouwbesluit verwijst naar de NEN2535 voor de eisen waaraan de installatie moet voldoen. Daarnaast zijn in de NEN2654-1 de eisen vastgelegd voor het beheer, de controle en het onderhoud van een brandmeldinstallatie. Een van de eisen is de aanstelling van een beheerder (BBMI) voor deze taken.

Instacom biedt hiervoor de cursus ‘Beheerder brandmeldinstallatie’. Met het certificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening voldoet u aan deze wettelijke eis uit het Bouwbesluit. Binnen sommige organisaties is dit echter een extra belasting voor de medewerkers (bijvoorbeeld bij zorginstellingen of in het onderwijs) of lastig omdat er meerdere partijen mee te maken hebben (huurders/gebruikers en gebouweigenaren/vastgoedbeheerders).

U kunt deze taken ook overdragen aan een externe deskundige zoals Instacom. Uw installatie wordt dan op regelmatige basis door ons gecontroleerd:


Werkzaamheden tijdens de maandelijkse controle

 • Een visuele controle van de brandmeldcentrale en eventuele panelen en optische indicatoren;
 • Een controle op de doormeldfunctie voor brandmeldingen door een melder in alarm te brengen;
 • Het controleren op een correcte ontvangst van de brandmelding;
 • Een controle op de doormeldfunctie voor storingsmeldingen door een primaire energievoorziening te onderbreken;
 • Het controleren op een correcte ontvangst van de storingsmelding;
 • Een visuele controle van de doormeldapparatuur voor brand- en storingsmeldingen;
 • Het controleren op bouwkundige wijzigingen ten opzichte van de projectie;
 • Het bijhouden van een logboek.


Werkzaamheden tijdens controles per vier maanden
Het beoordelen van de nominale staat van de brandmeldinstallatie;

 • Het controleren op bouwkundige wijzigingen ten opzichte van de projectie;
 • Het controleren van de doormeldapparatuur voor brand- en storingsmeldingen;
 • Het controleren van alle meldergroepen van de meldfuncties;
 • Controle of het alarmorganisatieplan nog voldoet aan de huidige voorzieningen;
 • Visuele controle of de handmelders goed bereikbaar zijn;
 • Visueel controleren of, horizontaal en verticaal gemeten, rookmelders en thermische melders zich niet dichter dan 25 cm in de buurt van stellingen en dergelijke bevinden;
 • Visuele controle of alle brandmelders naar behoren kunnen functioneren;
 • Controle of zich binnen de detectiezones veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie hebben voorgedaan;
 • Het controleren of de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema’s, functiematrix en dergelijke overeenstemmen met de werkelijke situatie;
 • Het bijhouden van een logboek.

Wilt u hierover meer informatie en deskundig advies? Neem dan contact met ons op.

BACK