DIRECT CONTACT? 075 670 3212

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN IN GEBOUWEN

Noodverlichting is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen in een gebouw. Het treedt automatisch in werking zodra de netspanning uitvalt. Noodverlichting stelt mensen in staat om via vluchtroutes snel en veilig het gebouw te verlaten.

Planmatig zorgen voor de veiligheid van mensen is niet alleen wettelijk verplicht, maar bovenal ook een verantwoordelijkheid voor iedere ondernemer. Om de kwaliteit van de veiligheid binnen uw gebouw of organisatie te verbeteren, is het van cruciaal belang dat de noodverlichting, op basis van vakkundig advies, conform de huidige normen wordt ingericht. Bovendien dient de noodverlichting professioneel te worden geïnstalleerd, zodat het optimaal en duurzaam functioneert.

In feite doen twee wetten een uitspraak over noodverlichting. Deze worden aangevuld door een aantal normen:
– het Bouwbesluit;
– de Arbowet;

Het Bouwbesluit
In het bouwbesluit wordt verwezen naar een tweetal NEN normen: de NEN-EN 1838 en de NEN 6088. Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan nieuw te bouwen bouwwerken minimaal aan moeten voldoen. Hierin zijn algemene eisen gedefinieerd ten aanzien van noodverlichting.

De Arbowet
In het kader van de Arbowet is het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht. In dit besluit staat de veiligheid en gezondheid op arbeidsplaatsen centraal. Als gevolg van deze regelgeving berust bij de werkgever de verplichting hiervoor zorg te dragen. De werkgever is verplicht te zorgen voor de aanwezigheid van vluchtwegen en nooduitgangen. Ook de noodverlichting is in dit kader een van de noodzakelijke voorzieningen. Deze dient een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk te maken.

BACK